Gondvana Reiside reisitingimused

 

Reisitingimused on kas pakkumise, tellimuse, kinnituse või arve lahutamatu osa, s.o. leping müüja ja kliendi vahel. Lepingu objektiks on kõik Reisikorraldaja pakkumises,kinnituses või arves loetletud teenused. Pakkumise ja/või tellimuse Reisijapoolne aktsepteerimine ja/või kinnitamine suuliselt või kirjalikult, samuti arve osaline või täielik tasumine on võrdsustatud Reisija poolse allakirjutamisega lepingule.Füüsiline allakirjutamine ei ole sealjuures vajalik. Tellimuse esitamine, pakkumise kinnitamine ja/või arve tasumine tähendab seega kliendi/ reisija poolset nõustumist kõikide käesoleva dokumendi tingimuste ja informatsiooniga, samuti kogu muu sama tellimuse/ pakkumise kohta käiva informatsiooni ja/või tingimustega, mida müüja on Teile teatanud kas suuliselt või kirjalikult, või mida Teil oleks võimalus olnud müüja käest nõuda enne tellimuse/pakkumise lõplikku kinnitamist. Reisitingimustes on ära toodud konkreetsed tingimused, mis on seotud reisi tellimise ning annullerimisega,samuti Gondvana Reiside ja ka kliendi/reisija õigused, kohustused ja vastutus.

 

1. REISIKORRALDAJA VASTUTUS:

1.1 Gondvana Reisid juhindub oma tegevuses Turismiseaduses, Võlaõigusseaduses ja muudes Eesti Vabariigi seadusaktides sätestatud tingimustest.
1.2 Gondvana Reisid reisikorraldajana vastutab selle eest, et reis vastab kirjeldusele ja kliendile antud lubadustele.
1.3 Gondvana Reisid ei vastuta kahju eest, mis on tekkinud force majeure`i tõttu ( sh., kuid mitte ainult loodusõnnetused, sõda, poliitilised vahejuhtumid, streigid jms), aastate keskmisest erinevate ilmastikuolude vms tõttu.
1.4 Lepingu sisu
Reisi hinna sisse kuuluvad ainult teenused, mida on kirjeldatud reisi kirjeldavates materjalides, kirjalikus pakkumises või arvel. Lepingu sisu ja reisi puudusi hinnatakse nende andmete valgusel, mida reisikorraldaja on reisi müües ja reklaamides andnud.
1.5.Abistamise kohustus: Reisijal lasub omavastutus reisikindlustuse hankimisel. Kui Reisija reisi ajal haigestub, temaga juhtub õnnetus või ta satub kuriteo ohvriks, abistab Reisikorraldaja teda nii ravi kui ka (vajadusel) ennetähtaegse tagasisõidu korraldamisel. Reisija tasub kõik sellega seotud lisakulud .

 

2. LEPINGU SÕLMIMINE, REISI EEST TASUMINE, ANNULLEERIMINE

2.1 Reisija ja reisikorraldaja vaheline leping muutub mõlemale poolele siduvaks hetkel, kui reisija on valinud reisi ja tasunud ettemaksu ( teinud broneeringu).
2.2 Broneeringu kinnituseks tuleb reisijal tasuda ettemaks reisija kohta 5 päeva jooksul alates broneeringu tegemise kuupäevast ning ettemaks tuleb tasuda vastavalt reisipaketi maksumusele alljärgnevalt:
*kuni 190 EUR maksva reisipaketi puhul 65 EUR
*190-650 EUR maksva reisipaketi puhul 130 EUR
* üle 650 EUR maksva reisipaketi puhul 195EUR
2.3 Kuni 650 EUR maksva reisipaketi ülejäänud maksumus (s.h. lisateenused) tuleb tasuda hiljemalt 31 päeva enne reisi algust.
* Reisidel, mis maksavad üle 650 EUR tuleb tasuda ülejäänud summa hiljemalt 45 päeva enne reisi algust.
2.4 Maksetähtajad kehtivad juhul kui tellimuses ei ole märgitud teisi maksekuupäevi.

* Eripakkumistel ja  juhtudel, kui reisini on jäänud vähem kui 45 päeva puhul kehtivad tellimuses märgitud maksekuupäevad.

* Fikseeritud hindadega lennupileteid müüme kindlaksmääratud kuupäevadeni ning pärast seda  juba ostmise hetkel saadaoleva hinnaga.
2.5 Reisikorraldajal on õigus reis ära jätta, juhul kui reisile ei ole kogunenud nõutav arv reisijaid. Reisikorraldaja on kohustatud reisi ärajäämisest reisijaid koheselt teavitama. Sellisel juhul tagastatakse kliendi poolt tasutud summa täies ulatuses.

 

3. REISI ANNULLEERIMINE

3. Annulleerimistingimused:
3.1 Annulleerimistingimused kuni 650EUR maksvatele reisidele
*100-46 päeva enne reisi algust ei tagastata ettemaksu
*45-31 päeva enne reisi algust on reisija kohustatud hüvitama 50 % reisi maksumusest
*30-15 päeva enne reisi on reisija kohustatud hüvitama 75 % reisi maksumusest
*vähem kui 14 päeva enne reisi algust raha ei tagastata
3.2 Annulleerimistingimused üle 650EUR maksvatele reisidele
*90-46 päeva enne reisi algust ei tagastata ettemaksu ning reisikorraldaja poolt juba kantud kulusid
*45 päeva enne reisi algust raha ei tagastata.
EBAMEELDIVUSTE VÄLTIMISEKS SOOVITAME VORMISTADA REISITÕRKEKINDLUSTUSE!
Annulleerides mõjuval põhjusel ( haigestumine, õnnetusjuhtum vms) ning reisitõrkekindlustust omades tagastab kindlustusfirma reisijale Gondvana Reiside hüvitise.
3.3 Kui reisijale ei väljastata viisat või ei võimaldata tellitud reisi sihtpunkti asukohamaa ja /või sihtpunkti jõudmiseks läbitavate riikide transiitviisat, käsitletakse seda kui reisi tühistamist ilma olulise takistuseta ning kohaldamisele kuuluvad käesolevate reisitingimuste 3 ;  3.1 ja 3.2 sätted Kui reisija ei pääse maale, sest teda ei lasta üle piiri, tuleb reisijal tasuda kõik oma koju tagasitulekuga seotud kulud. Reisiraha ei tagastata.
3.4 Kui reisija jääb kohale tulemata või ei saa reisile minna, kuna puuduvad vajalikud dokumendi, reisi maksumust ei tagastata

 

4. REISIJA KOHUSTUSED JA VASTUTUSED

4.1 Reisijal on kohustus järgida reisi ajal reisikorraldaja reisi puudutavaid juhendeid ja reegleid, samuti hotellide ja transpordivahendite sisekorraeeskirju ning ametivõimude ettekirjutusi.
4.2 Reisija ei tohi oma käitumisega häirida teisi kaasreisijaid. Seda reeglit jämedalt rikkunud reisijat võidakse reisile mitte lubada või reisilt kõrvaldada ja tal ei ole õigust reisi maksumuse tagasisaamisele.
4.3 Reisija vastutab kahju eest, mida tema tahtlik või hoolimatu tegevus põhjustab reisikorraldajale, kaasreisijatele või kolmandatele isikutele.
4.4 Reisija on vastutav isiklike reisidokumentide kehtivuse ja korrashoiu eest.

 

5. HIND JA HINNAMUUTUSED

5.1 Reisi hinna sisse kuuluvad ainult need teenused, mis on kirjeldatud reisi tutvustavates materjalides, kirjalikus pakkumises, arvel või mis on kokku lepitud reisija ja reisikorraldaja vahel. Kui reisija ei kasuta mõnda hinna sisse kuuluvat teenust, ei ole tal õigust selle eest raha tagasi saada.
5.2 Juhul, kui pole teisiti märgitud, ei kuulu reisi hinna sisse viisa, ekskursioonid, sissepääsupiletid, reisikindlustus, jootrahad. Vastavalt rahvusvahelisele hotellipraktikale tuleb toad vabastada kell 12.00
5.3 Reisikorraldajal on õigus reisipaketi hinda tõsta ja ka kohustus reisipaketi hinda alandada ujärgnevate asjaolude ilmnemisel:
*Eesti või sihtkohamaa maksude, lõivude ja teenustasude muutumine, kui need mõjutavad reisi hinda.
*Transpordihindade muutumine, kui need ei allu reisikorraldaja kontrollile ning mida reisi planeerides ei olnud võimalik ette näha
*Valuutakursside muutumine

 

6. VEAD REISIKORRALDUSES JA NENDEST TEATAMINE

6.1 Reisikorraldaja on eksinud, kui reis ja pakutavad teenused ei vasta reisikirjeldusele ja reisijale antud lubadustele
6.2 Puudusteks ei või pidada reisi kui terviku seisukohalt väheolulisi muutusi, mida sihtkoha ja reisi iseloomu arvestades on võinud eeldada.
6.3 Puuduseks ei või pidada ka reisi ajakava muutmist, kui muutus on tingitud reisikorraldaja kontrollile allumatutest asjaoludest.

 

7. PUUDUSTE KÕRVALDAMINE

7.1 Reisija on kohustatud viivitamatult teavitama reisikorraldaja esindajat sihtkohas erinevatest puudustest või pretensioonidest reisikorralduse kohta.
7.2 Reisikorraldaja on kohustatud tehtud vea kohe parandama. reisikorraldaja võib jätta vea reisi ajal parandamata vaid juhul kui see osutub võimatuks või kui see põhjustaks talle ebaadekvaatseid kulutusi.
7.3 Kui puudus on jäetud eelpooltoodud põhjusel kõrvaldamata, on reisijal õigus saada kompensatsiooni, mis proportsionaalselt vastab vea suurusele paketi kogumaksumusest.

 

8. KAHJUDE KORVAMINE

8.1 Kui viga parandatakse ja tekitatud kahju korvatakse sihtpunktis, ei ole reisijal õigust nõuda teistkordset korvamist Eestis. Kahju korvatakse proportsionaalselt tekitatud kahjule.
8.2 Reisikorraldaja ei vastuta kahjude eest, mille on põhjustanud temast sõltumatud asjaolud ( force majeure ).
8.3 Reisikorraldaja ei vastuta kahjude eest, mis on põhjustatud reisija enda tegevusest ja hoolimatusest.
8.4 Reisikorraldaja ei vastuta selle eest, kui reisija satub kuritöö ohvriks.
8.5 Pretensioonid ja nõue kahju korvamiseks tuleb esitada reisi toimumise ajal või hiljemalt 5 tööpäeva pärast reisi lõppemist kirjalikult.

 

9. REISITINGIMUSTE KEHTIVUS JA TÕLGENDUSED

9.1 Käesolevad reisitingimused muutuvad kummalegi poolele kohustuslikuks peale reisilepingu sõlmimist ( punkt 2.1).
9.2 Reisitingimuste tõlgendamisest tulenevad erimeelsused lahendatakse läbirääkimiste korras reisija ja reisikorraldaja vahel. kui kokkulepet ei saavutata, on õigus eriarvamust käsitleda Tarbijakaitseametis. kui kokkulepet ei saavutata ka sel teel, siis lahendatakse lahkarvamused Eesti Vabariigi seadusandlusega ettenähtud korras.

 

REISIJA ON KOHUSTATUD ENNE REISI TUTVUMA REISIPROGRAMMI JA REISITINGIMUSTEGA.

GONDVANA REISID OÜ

REGISTRIANDMED

Majandustegevuse
registri number : TRE000105

Äriregistri nr. 10185963

ARVELDUSARVED

EE692200001120259808 Swedbank

KONTAKT
    Gondvana Reisid

    Gondvana Reisid

    Salva Kindlustus, Gondvana Reisid

    © Copyright 2022 Gondvana Reisid OÜ